CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

บริการงานพิมพ์ข้อมูลแปรผัน

บริษัทฯให้บริการพิมพ์ข้อมูลรายบุคคลลงบนวัสดุทุกประเภท ตามความต้องการทั้งบัตรแสดงตัวตน ใบแจ้งข้อมูลต่าง ๆ คูปอง สติกเกอร์ และจดหมายส่งเสริมการขาย โดยข้อมูลลูกค้าจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด