CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

สินค้า และการบริการของเรา

เอกสารทางการเงิน

บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการผลิตเอกสารทางการเงิน และเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของธนาคารต่าง ๆ อาทิ สมุดเงินฝาก เช็คของธนาคารทุกประเภท รวมถึง Cheque on demand และ Cash Management Cheque กระดาษเทอร์มอล แบบฟอร์มต่อเนื่อง แบบฟอร์มประกันภัย กรมธรรม์ ใบหุ้น
รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และบริการครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ เกิดความคล่องตัว ในการใช้บริการ

- สมุดเงินฝาก

- เช็คของธนาคารทุกประเภท

- ฉลากออมสิน

- กระดาษเทอร์มอล

- แบบฟอร์มต่อเนื่อง

- แบบฟอร์มประกันภัย กรมธรรม์ ใบหุ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด