CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

แสตมป์สรรพสามิต

แสตมป์สรรพสามิต ถูกกำหนดเป็นพระราชบัญญัติ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า มีหน้าที่ปิดแสตมป์สรรพสามิตเพื่อแสดงการชำระภาษี
ที่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทฯเป็นผู้พิมพ์แสตมป์สรรพสามิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมถึงมีระบบควบคุมการผลิต
การเก็บรักษาแสตมป์ ที่เข้มงวด รัดกุม ตามมาตรฐานสากล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด