CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

สินค้า และการบริการของเรา

สินค้า และบริการทางการศึกษา

บริษัทฯ ให้บริการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อการจัดสอบ และวัดผลทางการศึกษาระดับประเทศ ทั้งการทดสอบวัดผลทางการศึกษาระดับต่าง ๆ และการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำงานพิมพ์ข้อสอบ และเอกสารจัดสอบ ได้อย่างครบวงจรเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดรัดกุม เชื่อถือได้

            1. งานพิมพ์ข้อสอบ (Examination Paper) และการรักษาความปลอดภัย
                        • มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบป้องกัน และการควบคุมที่เข้มงวดรัดกุม
                        • มีเทคโนโลยีในการตรวจสอบความถูกต้องที่แม่นยำ เชื่อถือได้ในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ และจัดส่งจนถึงห้องสอบ
                        • มีพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพาะสำหรับการผลิตแบบครบวงจรอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
                        • มีกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมระบบเฝ้าระวังอื่น ๆ ที่ให้ความมั่นใจในการป้องกัน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
                        • มีระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Access Control) ในจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
                        • มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้ ตรงตามความต้องการลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
                           และมีประสิทธิภาพ

            2. งานพิมพ์กระดาษคำตอบพร้อมพิมพ์ข้อมูลรายบุคคล (Answer Sheet and Personalization)
                        • ให้บริการรับออกแบบและจัดพิมพ์กระดาษคำตอบได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
                        • ให้บริการพิมพ์กระดาษคำตอบทั้งแบบปกติทั่วไปที่ผู้เข้าสอบเติมข้อมูลเอง หรือพิมพ์กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูล
                           รายละเอียดผู้เข้าสอบ เช่น ชื่อผู้เข้าสอบจาก เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา ฯ จากโรงพิมพ์
                        • ใช้กระดาษ OMR คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการอ่านกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง ทำให้สะดวก รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง
                        • มีกำลังการผลิตสูง และสามารถรองรับงานในปริมาณที่มากได้

            3. การบรรจุข้อสอบ กระดาษคำตอบ
                        • สามารถบรรจุข้อสอบ และกระดาษคำตอบแยกตามข้อมูลที่ลูกค้ากำหนดได้
                        • มีฉลากบ่งชี้ปลายทาง โดยแยกตามข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ข้อสอบและกระดาษคำตอบไปถึงห้องสอบอย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาด

            4. การจัดการเอกสารการจัดสอบ
                        • ให้บริการจัดพิมพ์เอการจัดสอบ เช่น ผังที่นั่งสอบ ผังสรุป ผังละเอียด ใบรายชื่อติดหน้าสนามสอบ ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบ
                           ใบเซ็นชื่อ ตลอดจนเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

            5. บริการจัดส่งไปยังศูนย์สอบ
                        • สามารถจัดส่งไปยังทุกภูมิภาคพร้อม ๆ กันได้ตามความต้องการของลูกค้า
                        • มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งจนถึงปลายทาง

นอกจากนี้ยังมีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่ให้บริการจัดทำโปรแกรมรับสมัครสอบ และลงทะเบียนการสอบแบบออนไลน์ (Application and Registration Service) การอ่านกระดาษคำตอบ และประมวลผล( OMR Reading and Data Processing Service) พร้อมการจัดทำรายงานต่าง ๆ บริการรับจัดเก็บเอกสารการสอบที่สำคัญ (Examination Document Management) การพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ
ใบปริญญาบัตร (Degree and Certificate) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด