CALL US: (+66) 0-2635-3355 | marketing@chanwanich.com

ป้ายชำระภาษีรถประจำปี

เป็นเอกสารราชการที่แสดงว่าพาหนะที่มีป้ายชำระภาษีรถประจำปีนี้ได้ชำระภาษีรายปีแล้ว การพิมพ์ป้ายชำระภาษีรถประจำปีต้องมีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลงที่เชื่อถือได้ หมึกที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นหมึกพิเศษ สามารถทนต่อความร้อนไม่ซีดจางเมื่อตากแดด หรืออยู่ในอุณหภูมิสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมล์ marketing@chanwanich.com หรือ โทร (+66) 0-2635-3355 ต่อฝ่ายการตลาด